Algemene Voorwaarden

versie 2022.2

Artikel 1 Definities

1. Opdrachtnemer

is Droomevent, Droomevent is gevestigd te Hilversum op het adres Snelliuslaan 56, 1222 TG. Het Kvk-nummer: 63634465.

2. Opdrachtgever

is in beginsel een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. In de voorwaarden worden zij ook aangeduid als consument of bruidspaar.

3. Opdracht:

opdrachtgever geeft Droomevent de opdracht tot het organiseren en/of het stylen van een evenement, in het bijzonder bruiloften.

4. Prijsopgave:

Droomevent kan op haar website een globale prijsopgave vermelden om potentiële klanten een eerste indruk te geven van haar prijzen, echter is deze globale prijsopgave niet leidend.

5. Offerte:

naar aanleiding van de vooraf aangegeven wensen zal Droomevent een bijpassende offerte opstellen. In deze offerte worden de prijzen van de gewenste diensten en producten opgenomen, de offerte is leidend.

6. Akkoord op offerte:

door acceptatie – van het gedane aanbod door Droomevent middels de offerte – van de offerte ontstaat de overeenkomst.

7. Voorbereidingskosten:

Indien opdrachtnemer ter voorbereiding van de overeenkomst van opdracht kosten dient te maken, dan zullen dergelijke kosten voorafgaand opgenomen zijn in de offerte en zijn dan voor rekening van de opdrachtgever. Dergelijke kosten bestaan uit onderzoekskosten ter verkrijging van informatie met betrekking tot locaties, voorbereiding van aanvragen, bezichtigingen etc.

8. Evenement:

Droomevent houdt zich hoofdzakelijk bezig met het stylen en organiseren van bruiloften.

9. Bruiloftstyling:

Droomevent verzorgt met deze dienst de styling van de bruiloft. Dit pakket bestaat uit een digitaal moodboard, het opstellen van een concept stylingsplan, een maatwerk kleurenschema & een definitief stylingsplan. Verder behoort ook tot dit pakket, de opbouw en verwijdering van de styling van de ceremonie. Tenslotte krijgen bruidsparen toegang tot een eigen beveiligde pagina van Droomevent.

10. Bruiloftdesign:

Droomevent verzorgt met deze dienst de styling van de bruiloft. Dit pakket bestaat uit een digitaal moodboard, het opstellen van een concept stylingsplan & een maatwerk kleurenschema.

11. DROOMStyling pakketten:

Droomevent verzorgt met deze dienst de styling van de ceremonie en/of het diner van de bruiloft. Dit pakket bestaat uit een digitaal moodboard, het opstellen van een concept stylingsplan, een maatwerk kleurenschema & een definitief stylingsplan. Verder behoort ook tot dit pakket, de opbouw en verwijdering van de styling van de ceremonie en/of diner en alle benodigde materialen die genoemd worden bij deze pakketten op de website van Droomevent.

12. Weddigplannerpakket:

Droomevent begeleidt met dit pakket stellen naar hun droombruiloft. Zo wordt er gezamenlijk met stellen gekeken naar mogelijke locaties, leveranciers en verloop van een trouwdag middels het opstellen van een draaiboek. Tevens staat Droomevent je met raad en daad ter zijde om zo de droombruiloft te realiseren.

13. Virtual weddingplanner:

met dit pakket kan je de droomevent weddingplanner inzetten op specifieke vragen met betrekking tot het organiseren van jullie droombruiloft. Ten aanzien van dit pakket geldt een afname van een strippenkaart van minimaal 5 uur.

14. Zakelijke Event Concepts:

Droomevent verzorgt met deze dienst de totaal beleving van een zakelijk evenement. Zo wordt er gezamenlijk met de opdrachtgever gekeken naar mogelijke leveranciers en verloop van een evenement middels het opstellen van een draaiboek. Tevens staat Droomevent je met raad en daad ter zijde om zo de totaal beleving van het event te realiseren.

15. Virtual Eventplanner:

met dit pakket kan je de Droomevent eventplanner inzetten op specifieke vragen met betrekking tot het organiseren van jullie (zakelijke) evenement.

16. Factuur:

het bedrag dat de opdrachtgever verschuldigd is aan de opdrachtnemer wordt volgens de overeengekomen betalingstermijnen gefactureerd.

17. Meerwerk:

onder meerwerk wordt verstaan al de diensten en goederen die geen onderdeel uitmaakten van de opgestelde offerte. Meerwerk zal te allen tijde opgenomen worden in een aanvullende overeenkomst.

Artikel 2 Toepasbaarheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Droomevent gedane:
  a. Offertes
  b. Reclames
  c. Gesloten overeenkomsten
  d. Verrichte handelingen en rechtshandelingen
  e. Aanbiedingen
  f. Overige handelingen in naam van Droomevent
 2. Opdrachtgever heeft de algemene voorwaarden voor ondertekening kunnen inzien op de website en voor ondertekening heeft opdrachtnemer de opdrachtgever nogmaals gewezen op de algemene voorwaarden.
 3. Indien partijen af willen wijken van deze algemene voorwaarden dient dit te allen tijde schriftelijk vastgelegd te worden.
 4. Wanneer een bepaling onduidelijk is dan zal Droomevent de bepaling zoveel mogelijk in het licht van deze algemene voorwaarden proberen uit te leggen.
 5. Eventuele ongeldigheid van een of meerdere van deze bepalingen tasten de algemene voorwaarden voor het overige niet aan.
 6. . De eigenaar van Droomevent is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden uit te laten bereiden en/of aan te laten passen door de bevoegde juridische instantie.

Artikel 3 Aanbod en aanvaarding

 1. De door Droomevent gedane offertes hebben een beperkte geldigheidsduur. Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
 2. Offertes kunnen eventuele druk- en/of zetfouten bevatten. Opdrachtgever dient in dergelijke gevallen nader onderzoek te verrichten dit kan door simpelweg te vragen om verduidelijking aan Droomevent. In principe kunnen aan druk- en zetfouten geen rechten ontleend worden.
 3. . Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. De prijzen vermeld op de offerte betreffen alleen de prijzen aangaande de diensten en goederen geleverd door opdrachtnemer.
 6. Opdrachtnemer adviseert opdrachtgever met betrekking tot het zoeken naar geschikte leveranciers voor de uitvoering van het event.
 7. Opdrachtgever beslist welke derden (b.v. leverancier) voor het event worden ingezet en gaat zelf de contracten aan met de leveranciers, de opdrachtgever handelt dan ook in dergelijke kwesties voor eigen naam en rekening. De betalingen lopen rechtstreeks tussen opdrachtgever en leveranciers.
 8. Gezien de aard van de dienstverlening is het herroepingsrecht uitgesloten.
 9. Ten aanzien van de dienst Bruiloftstyling gelden er volgende aandachtspunten:
  a. Dit pakket is exclusief parkeer- en reiskosten
  b. Nadat bruidsparen akkoord zijn met het concept stylingsplan dan zal Droomevent een offerte opmaken met betrekking tot de benodigde stylingsmaterialen, hieronder valt ook styling met bloemen
  c. Indien bruidsparen zaken willen wijzigen dan dient dit voor het vaststellen van het definitieve stylingsplan aangegeven te worden. Geschiedt dit niet tijdig dan zal het meerwerk in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever
  d. Droomevent zal nooit zonder toestemming beelden van jullie bruiloft delen, daarom vragen we middels ons toestemmingsformulier toestemming om beelden te gebruiken voor commerciële doeleinden.
 10. Ten aanzien van de dienst Bruiloftdesign geldt het volgende: Droomevent doet een voorstel voor een stylingsplan. Dit gaat middels sfeerimpressies. Aan deze beelden kunnen geen rechten ontleend worden.
 11. Ten aanzien van de DROOMStyling pakketten gelden er volgende aandachtspunten:
  a. Dit pakket is inclusief parkeer- en reiskosten
  b. Indien bruidsparen zaken willen wijzigen dan dient dit voor het vaststellen van het definitieve stylingsplan aangegeven te worden. Extra materialen en/of wijzigingen zullen tegen een meerpijs in rekening gebracht worden
  c. Droomevent zal nooit zonder toestemming beelden van jullie bruiloft delen, daarom vragen we middels ons toestemmingsformulier toestemming om beelden te gebruiken voor commerciële doeleinden.
 12. Ten aanzien van het Weddingplanner pakket gelden er volgende aandachtspunten:
  a. Dit pakket is exclusief (1. parkeer- en reiskosten, de reiskosten bedragen € 0,28 (excl. BTW) per kilometer. (2. Verblijfskosten, verblijfkosten worden in rekening gebracht in de locatie meer dan 1 uur rijden is vanaf te vestigingsplaats van Droomevent.
  b. Er wordt ook gekeken naar leveranciers die passen binnen het wensen kader van het bruidspaar, Droomevent zal de partijen met elkaar in contact brengen echter is het bruidspaar zelf verantwoordelijk voor het sluiten en uitvoeren van de gemaakte afspraken met leverancier. Het bruidspaar verstrekt de gegevens van de leveranciers aan Droomevent waarbij zij voor eigen rekening en risico een overeenkomst heeft gesloten.
  c. Facturen van leveranciers dienen dan ook op naam van het bruidspaar gezet te worden, voor de betaling geldt eveneens dat dit rechtstreeks dient te geschieden tussen het bruidspaar en de leverancier.
  d. In het kader van het pakket is er urenaantal vastgesteld,
  i. indien er minder uren nodig zijn dan geldt onze margeregeling.
  Deze houdt in dat wanneer er een percentage verschil van groter
  dan 10% tussen de overeengekomen uren en de daadwerkelijke       uren aanwezig is dan worden de uren boven deze 10% gerestitueerd.
  ii. Indien er meer uren nodig zijn dan geldt onze meerwerk
  clausule, hierover zullen altijd schriftelijke afspraken
  gemaakt worden.
  e. Indien bruidsparen zaken willen wijzigen dan dient dit onmiddellijk aangegeven te worden, indien de wijziging niet tijdig gedaan wordt dan wel leidt tot meerwerk dan zal dit in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.
  f. Droomevent zal nooit zonder toestemming beelden van jullie bruiloft delen, daarom vragen we middels ons toestemmingsformulier toestemming om beelden te gebruiken voor commerciële doeleinden.
  g. Het maximaal aantal locaties dat Droomevent gezamenlijk met bruidsparen bezoekt is vastgesteld op 3.
  h. Uiteraard staat Droomevent bij iedere stap binnen het proces het bruidspaar via email met raad ter zijde.
  i. Daarnaast verzorgt Droomevent ook het RSVP-beheer middels de hiervoor ontwikkelde pagina en heeft het bruidspaar ook een eigen beveiligde pagina van Droomevent.
 13. Ten aanzien van het Virtual Weddingplanner pakket gelden er volgende aandachtspunten:
  a. Er geldt een minimale afname van 5 uren. Deze uren worden in het virtuele dashboard op een beveiligde persoonlijke pagina voor het bruidspaar bijgehouden
  b. De geldigheid van een strippenkaart is 6 maanden , ingaande na uitbrengen van de factuur
  c. Niet besteedde uren worden niet gerestitueerd.
 14. Ten aanzien van de Zakelijke Event Concepts gelden er de volgende aandachtspunten:
  a. Dit pakket is exclusief parkeer- en reiskosten
  b. Er wordt gekeken naar leveranciers die passen binnen het wensen kader van de opdrachtgever, Droomevent zal de partijen met elkaar i contact brengen echter is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het sluiten en uitvoeren van gemaakte afspraken met leverancier. De opdrachtgever verstrekt de gegevens van de leveranciers aan Droomevent waarbij zij voor eigen rekening en risico een overeenkomst heeft gesloten.
  c. Facturen van leveranciers dienen dan ook op naam van de opdrachtgever gezet te worden, voor de betaling geldt eveneens dat dit rechtstreeks dient te geschieden tussen het bruidspaar en de leverancier.
  d. Indien opdrachtgever zaken wil wijzigen dan dient dit onmiddellijk aangegeven te worden, indien de wijzigng niet tijdig gedaan wordt dan wel leidt tot meerwerk dan zal dit in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.
  e. Uiteraard staat Droomevent bij iedere stap binnen het proces de opdrachtgever via email met raad ter zijde.
 15. Ten aanzien van het Virtual Eventplannerpakket gelden de volgende
  aandachtspunten:
  a. Alle hulp bij het plannen van het event gebeurd online
  b. Wanneer het gewenst is dat Droomevent op locatie bij opdrachtgever langs gaat en/of tijdens het event aanwezig is, dan zullen hier extra kosten voor in rekening gebracht worden
 16. Droomevent is het kader van de leden 6 en 7 uitdrukkelijk geen tussenpersoon. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de afspraken die hij/zij sluit met een derde (b.v. leverancier).
 17. Indien de opdracht gestart kan worden, dan zal Droomevent offertes opvragen bij derden indien dit gewenst is, de offertes worden dan in een overzicht door Droomevent aangeleverd.

Artikel 4 Wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat er wijzigingen nodig dan wel gewenst zijn dan zullen partijen eerst onderling overleg hebben voorts er aanvullende afspraken worden gemaakt. De aanvullende afspraken zullen te allen tijde schriftelijk vastgelegd worden.
 2. Indien wijzigingen leiden tot meerwerk zullen zijn voor rekening van de opdrachtgever komen.
 3. Indien wijzigingen leiden tot het vervallen van een deel van de diensten zal er in beginsel geen gedeeltelijke restitutie plaatsvinden.
 4. Droomevent is gerechtigd om de prijzen tussentijds te verhogen, ook op reeds bestaande overeenkomsten. Indien consument het niet eens is met de prijsverhoging- anders dan genoemd in lid 2- is hij/zij gerechtigd om de overeenkomst binnen 14 dagen na de prijsverhoging te beëindigen.

Artikel 5 Uitvoering opdracht

 1. Indien Droomevent voor de uitvoering van de opdracht derden benodigd voor het vervullen van haar eigen werkzaamheden dan zal zij dit bekend maken in de offerte en de desbetreffende kosten worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever dient Droomevent tijdig te voorzien van volledige en juiste informatie. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt kan Droomevent besluiten om haar werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever wel voldoet aan deze verplichting. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.
 3. Indien er zich tijdens de uitvoering van de opdracht bijzonderheden zich voordoen, dan dient de opdrachtgever Droomevent hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Indien partijen redenen zien waarom de nakoming niet of niet tijdelijk haalbaar is dienen partijen in onderling overleg te treden. Te allen tijde dient de uitkomst schriftelijk vastgelegd te worden.
 5. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt staat opdrachtgever ervoor garant dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en/of defecten.

Artikel 6 Betaling

  1. Bij het sluiten van de overeenkomst dient de opdrachtgever een aanbetaling van 25% te voldoen – opgenomen in de factuur – binnen 14 dagen na ondertekening van de offerte.
  2. Eveneens staan op de offerte de betalingstermijnen en bijbehorende bedragen omschreven. In beginsel gelden volgende mijlpaal betalingen:
  • Mijlpaal 1, start van de opdracht, hiervoor geldt de aanbetalingsregeling, opgenomen in lid 1.
  • Mijlpaal 2, hierbij zijn onze werkzaamheden reeds ver gevorderd, 75% van de overeengekomen uren zijn reeds verbruikt. Zodra de tweede mijlpaal behaald is ontvangt het bruidspaar/opdrachtegever een deelfactuur van 50% van het overeengekomen bedrag, deze deelfactuur dient uiterlijk 2 maanden voor de bruiloft/event voldaan te worden.
  • Mijlpaal 3, hierbij worden de laatste werkzaamheden voltooid en volgen de laatste voorbereidende handelingen. Zodra de derde mijlpaal behaald is ontvangt het bruidspaar/opdrachtgever een deelfactuur van 25% van het overeengekomen bedrag, deze deelfactuur dient uiterlijk 2 weken voor de bruiloft/event voldaan te worden.
  1. Bijkomende kosten, zoals meerwerk zullen na de bruiloft/event gefactureerd worden. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de finale factuur schort de betalingsverplichting voor de finale factuur niet op.
  2. De gestelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen, hierdoor is opdrachtgever indien deze niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim.
  3. Indien de opdrachtgever alsnog in gebreke blijft na een aanmaningen de betaling alsnog uitblijft, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht o.g.v. het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (jo artikel 6:96-4 BW). Hierbij is bepalend dat de kwestie betrekking heeft op een uit een overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom of dat het een verbintenis betreffende de betaling van een geldsom die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding (art.6:87 BW). Het bedrag wordt in beginsel vermeerderd met het bijbehorende btw-tarief. Zie, hiervoor de buitengerechtelijke incassokosten, het overzicht conform artikel 2 besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7 Geheimhouding, klachten en rechtskeuze

 1. Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, dan dient opdrachtgever binnen 8 dagen na het evenement of de bruiloft de opdrachtgever schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.
 2. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen om de in artikel 7 lid 1 omschreven elementen te onderzoeken.
 3. . Ingeval vaneen gegronde en tijdige klacht dan zal opdrachtnemer de geleverde zaken vervangen of – indien vervanging niet mogelijk is – zorg dragen voor een restitutie overeenkomstig het bedrag dat evenredig is aan de in lid 1 beschreven klacht.
 4. . Indien komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de door opdrachtnemer – integraal – gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever
 5. Opdrachtgever, opdrachtnemer en gecontracteerde derden verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 6. . Op alle diensten, producten en (rechts)handeling en is Nederlands Recht van toepassing.
 7. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.
 8. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij weloverwegen deel hebben genomen bij de door Droomevent aangewezen mediation instantie.

Artikel 8 Ontbinding, annulering, beëindiging & aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te beëindigen volgens de in de wet gegeven gronden. Een beëindiging dient te allen tijde schriftelijk medegedeeld te worden aan Droomevent.
 2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde derden onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen in gevaar wordt gebracht, dan is opdrachtnemer gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst. De bijbehorende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Indien opdrachtgever wenst de overeenkomst geheel te beëindigen, dan worden de volgende annuleringsmaatstaven gehanteerd:
  a. Bij annulering tot 12 weken voor het evenement of de bruiloft bedragen de annuleringskosten 50% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag.
  b. Bij annulering tot 8 weken voor het evenement of de bruiloft bedragen de annuleringskosten 75% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag.
  c. Bij annulering tot 2 weken voor het evenement of de bruiloft bedragen de annuleringskosten 80% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag.
  d. Bij annulering vanaf twee weken tot de bruiloft tot op de dag van het evenement of de bruiloft bedraagt de vergoedingsdrempel 100% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag.
 4. Opdrachtnemer zal in beginsel zorgdragen om betrokken derden die droomevent helpen met de interne uitvoering van de opdracht op de hoogte te stellen van de annulering. Wanneer een juiste of tijdige nakoming achterwege blijft aan zijde van de opdrachtgever, dan zal opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zijn.
 5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om overeenkomsten met leveranciers op te zeggen dan wel te ontbinden in het geval dat het evenement geannuleerd dan wel verplaatst zal worden.
 6. De afgesproken termijn waarbinnen opdrachtgever zijn prestatie dient te voldoen, is een fatale termijn. Dit heeft tot gevolg dat Droomevent haar verplichting tot nakoming opschort totdat hetgeen dat opdrachtgever verschuldigd is heeft voldaan.
 7. Wanneer Droomevent overgaat tot ontbinding of opschorting dan is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die ten gevolge van de opschorting of ontbinding kunnen ontstaan aan zijde van opdrachtgever.
 8. Verplaatsing wordt te allen tijde behandeld als annulering.
 9. Indien de bruiloft of het event wordt verplaatst in verband met een COVID-19, wordt bij een eerste verplaatsing 25% boven op de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Bij herhaaldelijke verplaatsing worden de verplaatsingen gezien als een annulering en gelden de percentages van de annuleringsmaatstaven. Bij verplaatsing naar een datum dat Droomevent niet (meer) beschikbaar is wordt de verplaatsing als annulering gezien en gelden hiervoor de annuleringsmaatstaven.
 10. De overeenkomst die gesloten is tussen Droomevent (opdrachtnemer) en opdrachtgever – ten aanzien van hun dienstverlening – behoort in beginsel tot de categorie inspanningsovereenkomsten. Daarom kan Droomevent – in het hierboven genoemde kader – nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
 11. Mocht Droomevent ondanks lid 1 aansprakelijk gesteld worden, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade met een maximaal bedrag ter hoogte van het bedrag dat overeen is gekomen in de desbetreffende overeenkomst (excl. BTW)
 12. Ter aanvulling op lid 2 geldt verder dat de aansprakelijkheid van Droomevent op welke grond dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Droomevent wordt uitgekeerd, vermeerderd met eigen risico dat volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis niet ten laste van de verzekeraar komt.
 13. In de hiervoor genoemde leden wordt gesproken over directe schade, onder directe schade dient men te verstaan: schade die in eng causaal verband staat de verleend dienst. Hierbij staat centraal dat het maximale schadevergoedingsbedrag beperkt wordt met de genoemde maxima in lid 2.
 14. De opdrachtgever vrijwaart Droomevent voor alle aanspraken van de door derden geleverde zaken en diensten aan Droomevent. Verder vrijwaart opdrachtgever Droomevent voor alle aanspraken die derden ter zake van schade die ontstaan is door onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de verleende dienst van Droomevent.
 15. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer.
 16. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diensten en of zaken die door derden geleverd zijn voor, tijdens of na het evenement of de bruiloft.
 17. Opdrachtnemer zal in het kader van COVID-19 opdrachtgever voorafgaand aan het evenement of de bruiloft voorzien van instructies en/ of aanwijzingen om een evenement volgens de richtlijnen van het RIVM plaats te laten vinden. Indien opdrachtgever of diens gasten dergelijke instructies en/of aanwijzingen negeren dan is dit geheel voor eigen rekening en eigen risico voor de betrokkenen.
 18. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

Artikel 9 Overmacht

 1. Indien nakoming op geen enige wijze mogelijk is – ook niet middels verplaatsing – geworden door overmacht en dit gedurende een termijn van 60 dagen voortduurt, dan zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen dat reeds gepresteerd is door Droomevent zal in rekening worden gebracht bij opdrachtgever. Voorbeelden van overmacht: natuurrampen, ernstige medische aangelegenheden, epidemieën en pandemieën die geen vast bestanddeel zijn van de samenleving.
 2. Wanneer dienstverlening tijdelijk zal worden stil gelegd, zal de opdrachtgever die belang heeft bij deze informatie geïnformeerd worden en zal er een oplossing tussen partijen worden gevonden.
 3. Doomevent kan de overeenkomst met opdrachtgever zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk beëindigen. De gevallen waarbij Droomevent gebruik kan maken van deze bevoegdheid zijn:
  3.1 Wanneer aan de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend.
  3.2 Wanneer vermoed wordt dat opdrachtgever niet zal voldoen aan zijn/haar betalingsverplichting.
  3.3 Wanneer faillissement voor/door opdrachtgever is aangevraagd.
  3.4 Wanneer opdrachtgever personen die werkzaam zijn bij Droomevent op enerlei wijze onbehoorlijk behandelt. Hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld intimidatie, discriminatie etc.
  3.5 Wanneer opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van een derde.
  3.6 Wanneer opdrachtgever niet reageert op enerlei vorm van correspondentie gedurende 14 dagen m.u.v. doorgegeven vakanties.
  3.7 Wanneer opdrachtgever op een niet redelijke wijze de dienst tot zich neemt.
 4. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd, aan bijvoorbeeld zijde van Droomevent, dan worden de reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht bij opdrachtgever, de reeds verrichte prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichting zal niet deel uit maken van de ongedaan making.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom die in het kader van de dienstverlening tot stand zijn gekomen behoren toe aan Droomevent. Hierbij valt o.a. te denken aan:
  Documenten ten uitvoering van dienstverlening
  b. Adviezen
  c. Ontwerpen
  d. Offertes
  e. Inspiratieborden
  f. Informatie van de website
 2. De teksten, afbeeldingen, creatieve elementen en bedrijfsnaam zijn in principe eigendom van Droomevent met uitzondering van stukken die door derden zijn aangeleverd waarop een geldig intellectueel eigendomsrecht rust. Het is op geen enkele wijze toegestaan deze voorwaarden voor een ander doeleinde te gebruiken dan wel te verveelvoudigen dan het doel waarvoor zij oorspronkelijk opgesteld is.
 3. Met betrekking tot materialen die tijdens de uitvoering van de opdracht ontstaat dient opdrachtgever expliciet akkoord te zijn met het gebruik van deze materialen door Droomevent voor commerciële doeleinden. Deze toestemming dient te allen tijde schriftelijk vastgelegd te worden

Artikel 11 Privacy

 1. Bij Droomevent hechten wij veel waarde aan uw privacy, in het privacy statement kunt u zien welke gegevens Droomevent van u verwerkt en hoe Droomevent hiermee omgaat